Holmøy Maritime logo

Havet vårt er matfat, om bord på våre 4 fartøy har vi en policy om at alt av søppel og avfall skal tas med på land. Når vi fisker får vi tidvis opp mye fiskeredskaper som er mistet. Dette tar vi med til land og sørger for blir levert til mottak for avfallshåndtering.

Gammelt fiskeutstyr som mistes på havet forurenser havet, og skaper utfordringer for livet i havet. Eksempelvis teiner som blir mistet står og fisker uten at disse røktes. Det gjør at fisken/krabber dør, noe som både er dårlig fiskevelferd og skaper forurensning.

Foto: Bilder av gamle teiner som Holmøy hadde fisket opp og tatt med i land.

Den 29. august var Holmøy hjemme for levering av fangst og mannskapsbytte etter fiske i Barentshavet etter reker. Bildet viser gamle teiner som ble fanget i trålen fra denne turen. Dette tas med på land og leveres til godkjent avfall stasjon. Det varierer hvor mye vi tar opp, men tidvis kan det være mye gammelt bruk og søppel som fanges i trålen. Alt som ikke tilhører havet tar vi med på land. Noe som er et innarbeidet prinsipp på alle våre fiskefartøy.

Vi er også med i en miljødugnad som heter Fishing for Litter, der fiskefartøy deltar i oppryddingen av marin forsøpling til havs. Ved å samle opp og ta på land søppel som fås som “uønsket bifangst” i trål og andre redskaper bidrar næringen til miljøgevinst og gode holdninger, og til å redusere omfang av marin forsøpling som driver i land langs kysten.

Bildet viser gamle teiner og sekker med sortert gammelt bruk på Holmen som blir fraktet til godkjente mottaksstasjoner der dette behandles/resirkuleres.

Foto: Sorteringsplass for det som tas opp fra havet i Holmen.

Åpen søknad