Holmøy Maritime logo

Foruten grunnkjenningen F/T Langøy hadde i slutten av 2021 hadde vi en stabil drift gjennom året i alle deler av vår virksomhet. Omsetningen for 2021 passerte 1,9 milliarder kroner og er den høyeste vi har hatt i konsernets nesten 50 årlige i historie. Årsresultatet etter skatt ble på 385 millioner kroner.

Vi leverer et av selskapets beste årsresultat som igjen gir oss mulighet til å videreutvikle selskapet. Vi bygger nytt slakteri som har en prislapp på 800-900 millioner. Vi skal i gang med bygging av et helt nytt settefiskanlegg i Sortland til en prislapp på ca. 700 millioner. Vi går snart i gang med å prosjektere ny båt i tillegg til en hel rekke andre prosjekter. Det at vi tjener penger er selve grunnlaget for å kunne gjøre disse investeringene og som i neste omgang vil gi nye helårige arbeidsplasser i sjømatnæringen, sier Kay Arne Nygård, daglig leder i Holmøy Maritime.

Skatt

Holmøy Konsernets selskaper betalte i 2021 underkant av 108 mill. i skatt. Ansatte i virksomheten betalte i underkant av 75 mill. og gjør at de skattemessige bidragene til felleskapet fra vår aktivitet er for 2021 på ca. 182 mill.

Skatt fra Holmøy Konsernets aktivitet og ansatte i konsernet

Aktiviteten i rederiet og i Holmen servicehavn.

Aktiviteten på Holmen har gjennom 2021 vært stor. De 4 båtene selskapet eier leverer sin fangst ved anlegget der det i 2021 ble landet 26.805 kg fra selskapets båter. Holmøy Fryseterminal er et nøytralt fryselager som er åpent for alle som har behov for tjenester. Selskapet tilbyr lagerhotell for fisk og fiskeprodukter med alle nødvendige fasiliteter, slik som effektiv lossegjeng og bunkring. Holmøy Fryseterminal har totalt 300 meter med disponibel kai for lossing av trålere og andre båter i havfiskeflåten. Terminalen er ISPS-godkjent (International Ship and Port Facility Security Code) av Kystverket og er godkjent av Fiskeridirektoratet. Vi er også et godkjent kontrollsenter for Mattilsynet, terminalen har tollager for håndtering og landing av fangst fra tredjelandsfartøy.

Det er også en økende aktivitet fra eksterne båter som bruker Holmøy Servicehavn. I 2021 ble det landet 4249 tonn.

I Holmøy konsernet totalt er det ca. 260 ansatte. Flesteparten er ansatt i rederiet der nesten 200 har sin helårige arbeidsplass om bord på de 4 fartøyene, Prestfjord, Langøy, Holmøy og Sunderøy. Ca. 8 prosent av alle registrerte fiskere i Nordland arbeider dermed i rederiet som eier og administrerer våre fartøy. 71 % av de ansatte bor i Nord-Norge.

Havbruksaktiviteten i Eidsfjord Sjøfarm.

Det ble slaktet 22.000 egenprodusert laks i 2021. Dette er en økning på 23,8 % sett opp mot 2020. Hos Eidsfjord Sjøfarm har en investert i lasere som «skyter» lus. Dette har gitt gode resultater og medført at en reduksjon i fysisk avlusning. Dette innebærer en stor forbedring på fiskehelsen. I selskapet har en 17 lokaliteter som strekker seg fra Vesterålen og til nord Troms.

I Eidsfjord Sjøfarm er det 39 faste ansatte, inkludert 5 lærlinger.

Selskapets egenproduserte laks slaktes gjennom leieslakting. Byggingen av nytt slakteri på Holmen i Vesterålen er i full gang og stå ferdig 1.kavrtal 2024. Når det nye slakteriet står ferdig vil all egenprodusert laks slaktes her. I løpet av kommende vinter starter rekruteringen av de første ansatte som ved full drift vil være ca. 60-70 nye stillinger. I tillegg til nytt slakteri er en i startfasen på planleggingen av et nytt settefiskanlegg.

Ansatte som rengjør luselaseren.

Hils på Sansanee som jobber hos oss